جمع بندی فیزیک دوازدهم برای امتحان نهایی (شب امتحان) - رشته ریاضی و تجربی

جمع بندی فیزیک دوازدهم برای امتحان نهایی (شب امتحان) - رشته ریاضی و تجربی

جمع بندی ترم اول (شب امتحان ؛ مثینوفن) - ریاضی دهم (ریاضی 1) - رشته ریاضی و تجربی

جمع بندی ترم اول (شب امتحان ؛ مثینوفن) - ریاضی دهم (ریاضی 1) - رشته ریاضی و تجربی

جمع بندی ترم اول (شب امتحان ؛ مثینوفن) - ریاضی دهم (ریاضی و آمار 1) - رشته انسانی

جمع بندی ترم اول (شب امتحان ؛ مثینوفن) - ریاضی دهم (ریاضی و آمار 1) - رشته انسانی

جمع بندی ترم اول (شب امتحان ؛ مثینوفن) - ریاضی دوازدهم (ریاضی و آمار 3) - رشته انسانی

جمع بندی ترم اول (شب امتحان ؛ مثینوفن) - ریاضی دوازدهم (ریاضی و آمار 3) - رشته انسانی

فیزیک دوازدهم (فیزیک 3) - حرکت شناسی (فصل اول) - رشته ریاضی و تجربی

فیزیک دوازدهم (فیزیک 3) - حرکت شناسی (فصل اول) - رشته ریاضی و تجربی

تدریس فیزیک یازدهم (فیزیک2) - الکتریسیته ساکن (فصل اول) - رشته ریاضی و تجربی

تدریس فیزیک یازدهم (فیزیک2) - الکتریسیته ساکن (فصل اول) - رشته ریاضی و تجربی

  • جمع بندی فیزیک دوازدهم برای امتحان نهایی (شب امتحان) - رشته ریاضی و تجربی
  • جمع بندی ترم اول (شب امتحان ؛ مثینوفن) - ریاضی دهم (ریاضی 1) - رشته ریاضی و تجربی
  • جمع بندی ترم اول (شب امتحان ؛ مثینوفن) - ریاضی دهم (ریاضی و آمار 1) - رشته انسانی
  • جمع بندی ترم اول (شب امتحان ؛ مثینوفن) - ریاضی دوازدهم (ریاضی و آمار 3) - رشته انسانی
  • فیزیک دوازدهم (فیزیک 3) - حرکت شناسی (فصل اول) - رشته ریاضی و تجربی
  • تدریس فیزیک یازدهم (فیزیک2) - الکتریسیته ساکن (فصل اول) - رشته ریاضی و تجربی
محبوب ترین ها
جدیدترین کلاسها
جدیدترین همایش ها
تحلیل آزمون ها
0

ساعت کلاس آموزشی

0

ساعت همایش جمع بندی

0

دانش آموزان

0

مدرس