زیست دوازدهم (زیست 3) - جریان اطلاعات در یاخته (فصل دوم)

زیست دوازدهم (زیست 3) - جریان اطلاعات در یاخته (فصل دوم)

تدریس زیست دهم (زیست 1)-فصل 1-زیست پایه(اندامک ها، ساختار غشاء،نقل و انتقالات و انواع بافت)

تدریس زیست دهم (زیست 1)-فصل 1-زیست پایه(اندامک ها، ساختار غشاء،نقل و انتقالات و انواع بافت)

فیزیک دوازدهم (فیزیک 3) - حرکت شناسی (فصل اول) - رشته تجربی

فیزیک دوازدهم (فیزیک 3) - حرکت شناسی (فصل اول) - رشته تجربی

تدریس شیمی دوازدهم(شیمی 3) - استوکیومتری (پیش نیاز) - رشته ریاضی و تجربی

تدریس شیمی دوازدهم(شیمی 3) - استوکیومتری (پیش نیاز) - رشته ریاضی و تجربی

تدریس زیست دوازدهم (زیست3) - مولکول های اطلاعاتی (فصل اول) - رشته تجربی

تدریس زیست دوازدهم (زیست3) - مولکول های اطلاعاتی (فصل اول) - رشته تجربی

تدریس فیزیک یازدهم (فیزیک2) - الکتریسیته ساکن (فصل اول) - رشته ریاضی و تجربی

تدریس فیزیک یازدهم (فیزیک2) - الکتریسیته ساکن (فصل اول) - رشته ریاضی و تجربی

  • زیست دوازدهم (زیست 3) - جریان اطلاعات در یاخته (فصل دوم)
  • تدریس زیست دهم (زیست 1)-فصل 1-زیست پایه(اندامک ها، ساختار غشاء،نقل و انتقالات و انواع بافت)
  • فیزیک دوازدهم (فیزیک 3) - حرکت شناسی (فصل اول) - رشته تجربی
  • تدریس شیمی دوازدهم(شیمی 3) - استوکیومتری (پیش نیاز) - رشته ریاضی و تجربی
  • تدریس زیست دوازدهم (زیست3) - مولکول های اطلاعاتی (فصل اول) - رشته تجربی
  • تدریس فیزیک یازدهم (فیزیک2) - الکتریسیته ساکن (فصل اول) - رشته ریاضی و تجربی
فروش ویژه
محبوب ترین ها
جدیدترین کلاسها
جدیدترین همایش ها
تحلیل و پاسخ آزمون ها