لیگ آزمون فیزیک

تدریس ریاضی یازدهم ( ریاضی 2 و حسابان 1 ) - تابع (فصل سوم) - رشته ریاضی و تجربی

تدریس ریاضی یازدهم ( ریاضی 2 و حسابان 1 ) - تابع (فصل سوم) - رشته ریاضی و تجربی

فیزیک دوازدهم (فیزیک 3) - حرکت شناسی (فصل اول) - رشته ریاضی و تجربی

فیزیک دوازدهم (فیزیک 3) - حرکت شناسی (فصل اول) - رشته ریاضی و تجربی

تدریس فیزیک یازدهم (فیزیک2) - الکتریسیته ساکن (فصل اول) - رشته ریاضی و تجربی

تدریس فیزیک یازدهم (فیزیک2) - الکتریسیته ساکن (فصل اول) - رشته ریاضی و تجربی

زیست دوازدهم (زیست 3) - جریان اطلاعات در یاخته (فصل دوم)

زیست دوازدهم (زیست 3) - جریان اطلاعات در یاخته (فصل دوم)

تدریس ریاضی دوازدهم (ریاضی3 و حسابان2) - تابع (فصل اول) - رشته ریاضی و تجربی

تدریس ریاضی دوازدهم (ریاضی3 و حسابان2) - تابع (فصل اول) - رشته ریاضی و تجربی

تدریس شیمی دوازدهم(شیمی 3) - استوکیومتری (پیش نیاز) - رشته ریاضی و تجربی

تدریس شیمی دوازدهم(شیمی 3) - استوکیومتری (پیش نیاز) - رشته ریاضی و تجربی

  • تدریس ریاضی یازدهم ( ریاضی 2 و حسابان 1 ) - تابع (فصل سوم) - رشته ریاضی و تجربی
  • فیزیک دوازدهم (فیزیک 3) - حرکت شناسی (فصل اول) - رشته ریاضی و تجربی
  • تدریس فیزیک یازدهم (فیزیک2) - الکتریسیته ساکن (فصل اول) - رشته ریاضی و تجربی
  • زیست دوازدهم (زیست 3) - جریان اطلاعات در یاخته (فصل دوم)
  • تدریس ریاضی دوازدهم (ریاضی3 و حسابان2) - تابع (فصل اول) - رشته ریاضی و تجربی
  • تدریس شیمی دوازدهم(شیمی 3) - استوکیومتری (پیش نیاز) - رشته ریاضی و تجربی
محبوب ترین ها
جدیدترین کلاسها
جدیدترین همایش ها
تحلیل آزمون ها
0

ساعت کلاس آموزشی

0

ساعت همایش جمع بندی

0

دانش آموزان

0

مدرس