جمع بندی فیزیک دوازدهم برای امتحان نهایی (شب امتحان) - رشته ریاضی و تجربی- ترم اول

جمع بندی فیزیک دوازدهم برای امتحان نهایی (شب امتحان) - رشته ریاضی و تجربی- ترم اول

فیزیک دوازدهم (فیزیک 3) - حرکت شناسی (فصل اول) - رشته ریاضی و تجربی

فیزیک دوازدهم (فیزیک 3) - حرکت شناسی (فصل اول) - رشته ریاضی و تجربی

تدریس فیزیک یازدهم تجربی | ریاضی فصل اول الکتریسیته ساکن

تدریس فیزیک یازدهم تجربی | ریاضی فصل اول الکتریسیته ساکن

تدریس فیزیک دهم (فیزیک1) - ویژگی های فیزیکی مواد (فصل دوم) - رشته ریاضی و تجربی

تدریس فیزیک دهم (فیزیک1) - ویژگی های فیزیکی مواد (فصل دوم) - رشته ریاضی و تجربی

جمع بندی فیزیک دهم (فیزیک 1) - ویژه دهمی ها و کنکوریها

جمع بندی فیزیک دهم (فیزیک 1) - ویژه دهمی ها و کنکوریها

تدریس زیست دوازدهم (زیست3) - مولکول های اطلاعاتی (فصل اول) - رشته تجربی

تدریس زیست دوازدهم (زیست3) - مولکول های اطلاعاتی (فصل اول) - رشته تجربی

  • جمع بندی فیزیک دوازدهم برای امتحان نهایی (شب امتحان) - رشته ریاضی و تجربی- ترم اول
  • فیزیک دوازدهم (فیزیک 3) - حرکت شناسی (فصل اول) - رشته ریاضی و تجربی
  • تدریس فیزیک یازدهم تجربی | ریاضی فصل اول الکتریسیته ساکن
  • تدریس فیزیک دهم (فیزیک1) - ویژگی های فیزیکی مواد (فصل دوم) - رشته ریاضی و تجربی
  • جمع بندی فیزیک دهم (فیزیک 1) - ویژه دهمی ها و کنکوریها
  • تدریس زیست دوازدهم (زیست3) - مولکول های اطلاعاتی (فصل اول) - رشته تجربی
جدیدترین کلاسها
جدیدترین همایش ها
0

ساعت کلاس آموزشی

0

ساعت همایش جمع بندی

0

دانش آموزان

0

مدرس