تدریس زیست دوازدهم (زیست3) - مولکول های اطلاعاتی (فصل اول) - رشته تجربی

تدریس زیست دوازدهم (زیست3) - مولکول های اطلاعاتی (فصل اول) - رشته تجربی

تدریس فیزیک یازدهم (فیزیک2) - الکتریسیته ساکن (فصل اول) - رشته ریاضی و تجربی

تدریس فیزیک یازدهم (فیزیک2) - الکتریسیته ساکن (فصل اول) - رشته ریاضی و تجربی

تدریس ریاضی دهم (ریاضی و آمار 1) - معادله درجه دوم (فصل اول) - رشته انسانی

تدریس ریاضی دهم (ریاضی و آمار 1) - معادله درجه دوم (فصل اول) - رشته انسانی

همایش جمع بندی فیزیک سال دوازدهم- فصل حرکت شناسی

همایش جمع بندی فیزیک سال دوازدهم- فصل حرکت شناسی

تدریس فیزیک دهم (فیزیک 1) - فصل اول (اندازه گیری)- رشته ریاضی و تجربی

تدریس فیزیک دهم (فیزیک 1) - فصل اول (اندازه گیری)- رشته ریاضی و تجربی

جمع بندی فصل 2 سال دوازدهم (دینامیک) - بررسی سوالات قلم چی 98-97

جمع بندی فصل 2 سال دوازدهم (دینامیک) - بررسی سوالات قلم چی 98-97

  • تدریس زیست دوازدهم (زیست3) - مولکول های اطلاعاتی (فصل اول) - رشته تجربی
  • تدریس فیزیک یازدهم (فیزیک2) - الکتریسیته ساکن (فصل اول) - رشته ریاضی و تجربی
  • تدریس ریاضی دهم (ریاضی و آمار 1) - معادله درجه دوم (فصل اول) - رشته انسانی
  • همایش جمع بندی فیزیک سال دوازدهم- فصل حرکت شناسی
  • تدریس فیزیک دهم (فیزیک 1) - فصل اول (اندازه گیری)- رشته ریاضی و تجربی
  • جمع بندی فصل 2 سال دوازدهم (دینامیک) - بررسی سوالات قلم چی 98-97
فروش ویژه
محبوب ترین ها
جدید ترین کلاسها
جدید ترین همایش ها
تحلیل و پاسخ آزمون ها