جمع بندی فیزیک دوازدهم برای امتحان نهایی (شب امتحان) - رشته ریاضی و تجربی- ترم اول

جمع بندی فیزیک دوازدهم برای امتحان نهایی (شب امتحان) - رشته ریاضی و تجربی- ترم اول

جمع بندی فیزیک یازدهم (فیزیک 2) - ویژه یازدهمی ها و کنکوریها

جمع بندی فیزیک یازدهم (فیزیک 2) - ویژه یازدهمی ها و کنکوریها

جمع بندی فیزیک دهم (فیزیک 1) - ویژه دهمی ها و کنکوریها

جمع بندی فیزیک دهم (فیزیک 1) - ویژه دهمی ها و کنکوریها

تدریس زیست دوازدهم (زیست3) - مولکول های اطلاعاتی (فصل اول) - رشته تجربی

تدریس زیست دوازدهم (زیست3) - مولکول های اطلاعاتی (فصل اول) - رشته تجربی

فیزیک دوازدهم (فیزیک 3) - حرکت شناسی (فصل اول) - رشته ریاضی و تجربی

فیزیک دوازدهم (فیزیک 3) - حرکت شناسی (فصل اول) - رشته ریاضی و تجربی

تدریس فیزیک یازدهم (فیزیک2) - الکتریسیته ساکن (فصل اول) - رشته ریاضی و تجربی

تدریس فیزیک یازدهم (فیزیک2) - الکتریسیته ساکن (فصل اول) - رشته ریاضی و تجربی

  • جمع بندی فیزیک دوازدهم برای امتحان نهایی (شب امتحان) - رشته ریاضی و تجربی- ترم اول
  • جمع بندی فیزیک یازدهم (فیزیک 2) - ویژه یازدهمی ها و کنکوریها
  • جمع بندی فیزیک دهم (فیزیک 1) - ویژه دهمی ها و کنکوریها
  • تدریس زیست دوازدهم (زیست3) - مولکول های اطلاعاتی (فصل اول) - رشته تجربی
  • فیزیک دوازدهم (فیزیک 3) - حرکت شناسی (فصل اول) - رشته ریاضی و تجربی
  • تدریس فیزیک یازدهم (فیزیک2) - الکتریسیته ساکن (فصل اول) - رشته ریاضی و تجربی
محبوب ترین ها
جدیدترین کلاسها
جدیدترین همایش ها
تحلیل آزمون ها
0

ساعت کلاس آموزشی

0

ساعت همایش جمع بندی

0

دانش آموزان

0

مدرس