جمع بندی فصل 2 سال دوازدهم (دینامیک) - بررسی سوالات قلم چی 98-97

جمع بندی فصل 2 سال دوازدهم (دینامیک) - بررسی سوالات قلم چی 98-97

جمع بندی فصل 1 سال دوازدهم (حرکت شناسی) - بررسی سوالات قلم چی 98-97

جمع بندی فصل 1 سال دوازدهم (حرکت شناسی) - بررسی سوالات قلم چی 98-97

تدریس فیزیک دهم (فیزیک 1) - فصل اول (اندازه گیری)- رشته ریاضی و تجربی

تدریس فیزیک دهم (فیزیک 1) - فصل اول (اندازه گیری)- رشته ریاضی و تجربی

  • جمع بندی فصل 2 سال دوازدهم (دینامیک) - بررسی سوالات قلم چی 98-97
  • جمع بندی فصل 1 سال دوازدهم (حرکت شناسی) - بررسی سوالات قلم چی 98-97
  • تدریس فیزیک دهم (فیزیک 1) - فصل اول (اندازه گیری)- رشته ریاضی و تجربی
جدید ترین کلاسها
جدید ترین همایش ها
تحلیل و پاسخ آزمون ها